VANHEMMUUDEN TUKEMINEN
& VAHVISTAMINEN

Oma pol­ku
van­hem­muu­teen

Jos­kus van­hem­muus voi tun­tua päi­väs­tä toi­seen sel­viä­mi­sel­tä. Kas­va­tusop­pai­ta löy­tyy pil­vin pimein, eikä yksi­kään vas­taa tuen tar­vet­ta­si kas­vat­ta­ja­na. Tie­dät miten sinun tuli­si toi­mia, mut­ta opit ja ohjeet eivät toi­mi käy­tän­nös­sä. Huo­maat ver­tai­le­va­si van­hem­muut­ta­si toi­siin van­hem­piin, löy­dät vähän väliä itse­si syyt­tä­mäs­sä itseä­si teh­dyis­tä tai teke­mät­tä jää­neis­tä asiois­ta tai teet asioi­ta, jot­ka eivät ole lin­jas­sa sen kans­sa mil­lai­nen van­hem­pi haluai­sit lap­sil­le­si olla.

Tuu­lia­jol­la ‑val­men­nus aut­taa van­hem­pia itse­var­moik­si ja ren­noik­si kas­vat­ta­jik­si käy­tän­nön kei­no­jen ja itse­tun­te­muk­sen kehit­tä­mi­sen kaut­ta. Et tar­vit­se pinoa kas­va­tusop­pai­ta, kun osaat kuun­nel­la ja lukea sekä itseä­si että las­ta­si.

Kon­sul­toin­ti ›

Kon­sul­toin­ti on sinul­le, joka kai­paat kei­no­ja, tukea ja ymmär­rys­tä tei­dän per­heen yksi­löl­li­seen tilan­tee­seen.

Per­he­val­men­nus ›

Per­he­val­men­nuk­ses­sa käym­me läpi per­heen­ne yksi­löl­li­sen tilan­teen ja haem­me rat­kai­sut, jot­ka hyö­dyn­tä­vät per­het­tän­ne par­hai­ten.

Verk­ko­kurs­sit ›

Verk­ko­kurs­si on hyvä valin­ta kun haluat työs­ken­nel­lä itse­näi­ses­ti ja haluat pal­jon käy­tän­nön kei­no­ja van­hem­muu­teen.

Tapah­tu­mat ›

Ret­riit­ti on sinul­le, joka kai­paat yhtei­söl­li­syyt­tä ja täy­del­li­sen ren­tou­tus­vii­kon­lo­pun. Vii­kon­lo­pun aika­na nau­ti­taan täy­des­tä yllä­pi­dos­ta ja aikui­ses­ta seu­ras­ta.

Tuu­lia Soi­ni

Per­he­työn asian­tun­ti­ja, äiti
ja ongel­man­rat­kai­si­ja.

Van­hem­muu­den ei kuu­lu olla pelk­kää sel­viy­ty­mis­tä. Van­hem­pi-lap­si suh­de on ensi­si­jai­ses­ti ihmis­suh­de, johon ei päde suu­rel­le ylei­söl­le tar­koi­te­tut kas­va­tusop­paat. Kehit­tä­mäl­lä itse­tun­te­mus­ta­si saat van­hem­muu­teen lisää itse­var­muut­ta ja kei­no­ja, jot­ka aut­ta­vat per­het­tän­ne haas­ta­vis­sa arjen tilan­teis­sa. Van­hem­muus val­men­nuk­sen avul­la olem­me van­hem­pien kans­sa pääs­seet tilan­tee­seen, jos­sa…

  • Las­ten käy­tös­häi­riöt ovat lop­pu­neet koko­naan
  • Per­heen kes­ki­näi­nen vuo­ro­vai­ku­tus on paran­tu­nut ja yhteys lisään­ty­nyt
  • Per­heet ovat saa­neet tehok­kai­ta käy­tän­nön kei­no­ja kasvatuksen/vanhemmuuden tuek­si

Asia­kas­pa­lau­te

Vapau­du arjen sel­viy­ty­mi­ses­tä, ver­tai­lus­ta, itse­syy­tök­sis­tä ja riit­tä­mät­tö­myy­den tun­tees­ta

Autan sinua naut­ti­maan van­hem­muu­des­ta ja kas­va­maan itse­var­mak­si van­hem­mak­si.

  • Opit kom­mu­ni­kaa­tio­me­ne­tel­män, joka lisää yhteyt­tä
  • Saat toi­mi­via käy­tän­nön kei­no­ja van­hem­muu­den tuek­si
  • Opit aset­ta­maan rajo­ja, jot­ka tuke­vat koko per­heen hyvin­voin­tia

Itse­tun­te­muk­sen
kehit­tä­mi­sen kaut­ta

Itse­var­muut­ta
kas­vat­ta­mi­seen

Seu­raa minua!